Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

ewelina
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSkydelan Skydelan
ewelina
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaSkydelan Skydelan

November 28 2017

ewelina

October 29 2017

ewelina
8857 a57b
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

October 25 2017

3875 266f 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viasofast sofast

October 20 2017

ewelina
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialexxie lexxie

October 08 2017

ewelina
9109 eada
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialexxie lexxie

September 27 2017

ewelina
1882 2ad2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
ewelina
1617 5930
Reposted fromkokkosowa kokkosowa viasonjam sonjam
ewelina
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viaklaudiusz klaudiusz

September 21 2017

1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe vialaluna laluna

September 15 2017

ewelina

September 04 2017

9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaawaken awaken

August 31 2017

ewelina
2399 d6da 500
Reposted fromFero Fero viaKanister Kanister
ewelina

August 27 2017

ewelina
5042 f782
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaZircon Zircon

August 06 2017

ewelina
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSkydelan Skydelan

July 26 2017

ewelina
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSenyia Senyia

July 16 2017

ewelina
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialexxie lexxie
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl