Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie

October 23 2018

ewelina
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaweruskowa weruskowa

October 22 2018

ewelina
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vianotorious-rookie notorious-rookie

October 17 2018

ewelina
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaamie amie
ewelina
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat

September 15 2018

ewelina
3606 6d07 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 30 2018

ewelina
9411 a9b3 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viadziom dziom

June 24 2018

ewelina
ewelina
Reposted fromFlau Flau viaverdantforce verdantforce

May 09 2018

ewelina

May 06 2018

ewelina
9881 d44a 500
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny vianot66 not66

April 19 2018

3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

April 07 2018

ewelina
4646 a98d 500
(c) penpen.jogger.pl
Reposted fromstrzepy strzepy viapulczynski pulczynski

March 29 2018

ewelina
2586 46a1
Reposted fromzciach zciach viamelicaa melicaa
ewelina
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viameem meem

March 16 2018

ewelina
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapedosoup pedosoup

March 15 2018

ewelina
7814 ca92 500
Reposted fromrawecka rawecka viaToshi Toshi

February 24 2018

ewelina
8972 99bd
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin

February 19 2018

ewelina

February 13 2018

ewelina
6715 b374
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl